ALGEMENE VOORWAARDEN – DWARS DOOR LELYSTAD

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Evenement: “Dwars door Lelystad”, hierna “het evenement” of “DDL”.

1.2 Organisator: Stichting Live Your Dream Foundation gevestigd te Lelystad waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich voor het evenement heeft ingeschreven en door de organisatie is toegelaten voor deelname.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

 

Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit maken van de overeenkomst.

 

2. Deelname

2.1 Deelname aan het Evenement is slechts mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.2: Een minderjarige deelnemer wordt verondersteld deel te nemen met toestemming van een meerderjarige ouder/verzorger. Laatstgenoemde wordt verondersteld met inschrijving en deelname van de minderjarige akkoord te gaan en voor hem/haar in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

2.3 Het is de Deelnemer toegestaan zijn/haar rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, bij voorkeur na melding van de persoonsgegevens van de nieuwe deelnemer aan de organisator. Deze derde/nieuwe deelnemer treedt in het kader van deze overeenkomst in de plaats van de oorspronkelijke deelnemer.

2.4 Organisator kan op grond van uitzonderlijke redenen besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van eventueel de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

 

3. Aansprakelijkheid

3.1: Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is niet verplicht het gehele parcours dat door de organisatie is uitgezet, af te leggen en is te allen tijden vrij te beslissen zijn/haar deelname te staken. Deelnemer aanvaardt de kans op schade die hij/zij lijdt als gevolg van deelname en dient zich ten alle tijden bewust te zijn van de gevaren en risico’s van deelname. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige door de deelnemer geleden schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals letsel (al dan niet blijvend) of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3 Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.

3.4 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van de schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan het Evenement.

3.5 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde (andere deelnemer, vrijwilliger, toeschouwer, eigenaar of werknemer ‘DDL’-locatie of anderszins) mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement.

 

4. Opvolgen van instructies

4.1. De Deelnemer dient te allen tijde de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

4.2. De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te uit het Evenement te halen indien deze zich niet houdt aan de instructies van/namens de Organisator of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

 

5. Portretrecht

5.1 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s of beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

 

6. Persoonsgegevens

6.1 De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden verleent de Deelnemer toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens voor het toezenden van informatie over de Stichting Live Your Dream Foundation. Het is de Deelnemer ten alle tijde toegestaan kosteloos bezwaar aan te geven middels geschrift of e-mail, waarna de Organisator het verstrekken van de gegevens zal stopzetten.